Loading
načítám data...

Archeologická památková péče
Vážení stavebníci se stavebním záměrem k soukromým účelům (pro potřeby vlastního bydlení),
dovolujeme si Vás tímto upozornit na fakt, že Muzeum T. G. M. Rakovník je od roku 2002 držitelem licence k provádění archeologických výzkumů a na základě dohody s Archeologickým ústavem Akademie Věd České Republiky je oprávněno vykonávat archeologickou památkovou péči na území bývalého okresu Rakovník. Aby nedocházelo k nedorozumění a zbytečným komplikacím, informujeme Vás tímto o Vaší povinnosti vyplývající ze zákona o Státní památkové péči č. 20/87 Sb. oznámit jakékoli zemní práce, popřípadě umožnit archeologický výzkum vyvolaný těmito zemními pracemi pověřené organizaci s oprávněním k archeologickým výzkumům.
Naše archeologické oddělení vyřizuje:
1. Žádosti o vyjádření k územním a stavebním řízením. K tomu požadujeme: katastrální mapu (širší situace), název akce s parcelním číslem pozemku, jméno a kontakt na stavebníka.
2. Oznámení o stavbě fyzických osob s neinvestičním záměrem (rodinné domy) posílejte na dresu: Muzeum T. G. M. Rakovník, Archeologické oddělení, Vysoká 95, 269 01 Rakovník, archeolog@muzeumtgm.cz.
3. Archeologický dozor během výkopových prací, popř. záchranný archeologický výzkum v případě narušení archeologických situací včetně zpracování.
4. Expertní listy ke kolaudaci o záchranném archeologickém výzkumu a závěrečná zpráva vám budou vystaveny po jeho ukončení.
5. Odborné expertízy a konzultace.
Abychom Vám ulehčili Vaši situaci, přikládáme ke stažení formulář oznámení stavební činnosti, na jehož základě bude proveden archeologický dozor. Pro Váš konkrétní stavební záměr upozorňujeme v zákoně o státní památkové péči 20/87 Sb. zejména na část třetí Archeologické výzkumy a nálezy § 21 Oprávnění k archeologickým výzkumům, dále § 22 Provádění archeologických výzkumů a část pátou Opatření při porušení povinností, ve kterých je jasně stanoveno, kdy jste povinni archeologický výzkum finančně hradit a kdy ne.

Pro více informací navštivte web Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i. v Praze www.arup.cas.cz

Těšíme se na hladkou a oboustranně plodnou spolupráci s Vámi, která povede k záchraně a ochraně významných archeologických nálezů, jejichž prezentace v muzeu se stane společnou a společenskou vizitkou kulturního dědictví České Republiky.

Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková
ředitelka Muzea T. G. M. Rakovník
Mgr. Kateřina Blažková, Mgr. Jana Bezáková, archeologické oddělení Muzea T. G. M. Rakovník

Archeologická památková péče - formulář

  Zavřít