Loading
načítám data...


Klub cesty za poznáním

Vážení přátelé Klubu cesty za poznáním,

v září otevíráme osmý ročník klubu s nadějí, že přednáškové programy opět najdou své věrné posluchače. Snažíme se vždy najít neotřelá a méně známá témata. Historie je natolik bohatá událostmi, že nám může předkládat neustále nové pohledy do minulosti, a dává nám možnost pochopit i souvislosti s přítomným časem. Každý máme nějaký základ vědomostí či povědomí o událostech. Ale vůbec není marné hledat svůj další osobní rozměr poznání a úvah. Zvláště v současné době je třeba umět rozlišovat mezi skutečností a zkreslenými informacemi, mezi pravdou a lží. Což znamená naučit se kritickému myšlení.
Klub je hlavně místem setkávání s přátelskou atmosférou, bez ohledu na věk. Zde můžeme společně sdílet dojmy a zážitky z programu, který nabízíme během celého školního roku od září 2023 do června 2024.

Organizační informace

Klub cesty za poznáním se schází 1x měsíčně, zpravidla v úterý, po dobu školního roku od září do června ve výstavním sále muzea. Přednáškový program je tematicky rozdělen na podzimní a jarní cyklus. Přednášky se konají od 17.00 do 18.30 hodin. Členský poplatek ve výši 300,- Kč se vybírá vždy 1x ročně v srpnu. Přednášky lze navštívit také individuálně, vstupné je 40,- Kč.
Každý nový zájemce o členství v klubu obdrží klubovou legitimaci s možností využít zdarma návštěvy výstav a expozic Muzea v Novém Strašecí.

Veškeré informace k programu klubu, prosím, sledujte v Novostrašeckém měsíčníku, na vývěsní tabuli Muzea Nové Strašecí, další informace získáte v pokladně muzea, na facebookových či webových stránkách Muzea T. G. M. Rakovník - www.muzeumtgm.cz
Při akcích, jako jsou výlety, vycházky a exkurze rádi uvítáme přátele Klubu cesty za poznáním nebo rodinné příslušníky našich členů.

Noví zájemci o členství v klubu jsou samozřejmě vítáni. Těšíme se na vás!


Vycházky a výlety


Sobota 24. února 2024
Vycházka za architekturou Pražského hradu
s průvodkyní PhDr. Jiřinou Chrastilovou, sraz v 10 hodin na stanici tramvaje č. 22 u Pražského hradu. V případě zájmu se, prosím, přihlaste v pokladně muzea, kde bude vybírán poplatek ve výši 55,- Kč a individuální poplatek za vstupné na Pražský hrad ve výši 125,- (senior) / 250,- Kč (plné).

Sobota 9. března 2024
Návštěva Uměleckoprůmyslového muzea v Praze 1, ul. 17. listopadu č. 2.

Seznámíme se vznikem, historií, úkoly muzea a jeho sbírkami i novou rekonstrukcí celého objektu. Pak bude následovat individuální prohlídka výstav a expozice. Doporučené výstavy: Kabinety - Mistrovská díla uměleckého řemesla 16. a 17. století z českých sbírek, Lobmeyer Vídeň - 200 let s českým sklem, a další.
Sraz v 10.15 hodin před budovou muzea, prohlídka začíná v 10.30 hodin. Vstupné včetně služby průvodce: senioři 220,- Kč, plné vstupné 350,- Kč. Je nutné se přihlásit v pokladně Muzea Nové Strašecí a uhradit vstupné. Nejvyšší počet ve skupině je 20 účastníků.

Středa 17. dubna 2024 v 15 hodin
Prohlídka Tyršova domu České obce sokolské
– Michnův palác na Malé Straně. Provázet bude PhDr. Martin Klement.
Sraz je ve 14.45 hodin před budovou (Újezd č. 450, Praha 1).
Maximální počet návštěvníků je 20! Je nutné se přihlásit v pokladně muzea a uhradit vstupné ve výši 50,- Kč, děti do 15 let 25,- Kč.
Vycházku povede Ing. Alena Balladová.

Sobota 18. května 2024 od 13.30 hodin
Vycházka ke Stochovské kapličce
, pramenu léčivé vody (sledujte informace v pokladně muzea), průvodce Ing. arch. Eva Volfová. Sraz u muzea.

Sobota 8. června 2024
Celodenní zájezd do Královského města Třebíč (člen UNESCO)
.
Závazné přihlášky se přijímají v pokladně muzea do 30. dubna 2024. Kapacita autobusu je 49 míst.
Úhrada zájezdu je do 24. května 2024 rovněž v pokladně muzea. Pokud by některý z přihlášených účastníků nemohl jet, musí za sebe sjednat náhradu.
Cena zájezdu (doprava a vstupné do objektů) je 700,- Kč, pro seniory od 65 let potom 600,- Kč.
Program
:
Dopoledne - prohlídka Židovského muzea částečně s průvodcem a částečně s informační mapou individuálně, prohlídka středu města Třebíč.
Oběd bude zajištěn v restauraci Třebíčanka (každý si hradí jídlo a pití samostatně), nabízí se výběr ze tří jídel, je nutné přihlásit v pokladně muzea (počítat s cenovým okruhem 215 až 240,- Kč).
Odpoledne - prohlídka Muzea Vysočiny Třebíč, okruh Valdštejnové v Třebíči a další dle zájmu, prohlídka okolí zámku, návštěva vzácného a výjimečného židovského hřbitova.
Vzhledem k akcím v Třebíči (bude probíhat hudební festival), bylo nutné upravit časový program našeho výletu a vzít na vědomí vzdálenost do Třebíče.
Odjezd je z Palackého ulice v 5.00 hodin (bude odpočinková pauza během cesty).
Je nutné počítat s fyzickou náročností celého dne. Návrat bude po 18 hodině.

Neděle 23. června 2024 - Geologická vycházka
Pražské metro letos 9. května oslaví půlstoletí. Denně přepraví téměř 1,5 miliónu lidí, kdo z nich si ale všimne kamenných obkladů na sloupech, v hale nástupiště či na zemi? Poznejme společně kamenné příběhy zapsané v obkladových horninách a vydejme se po jejich stopách. Seznámíme vás s typy hornin, jejich vznikem a ukážeme vám také stovky zkamenělin na několika zastávkách pražského metra. Poznejme jej očima geologa.
To jsou slova RNDr. Štěpána Raka, Ph.D., který bude průvodcem této vycházky.
Sraz je 23. 6. 2024 v 9.30 hodin na Zličíně, poplatek za osobu je 100,- Kč.
Soupis zájemců (maximálně 20) bude v pokladně Muzea Nové Strašecí.


Plánujeme:
Exkurze do České televize
(kvůli zcela zaplněným termínům, rezervace možná až od září 2024)

Těšíme se na další setkání na přednáškových pořadech a akcích klubu.

Sledujte webové stránky muzea, další informace v Novostrašeckém měsíčníku, či vývěsní tabuli.8. ročník - 2023/2024
Jarní přednáškový cyklus (leden - červen 2024)
Název: Příběh architektury (Světem architektury s otevřenýma očima)

Úvod
Architektura je obor, který je jakýmsi obrazem lidské civilizace, dokladem jejího kulturního vývoje v různých historických etapách. Vypovídá o vztahu člověka k vnějšímu světu, ale také o jeho úrovni duchovního bytí a způsobu myšlení. Architektura ovlivňuje člověka jako jednotlivce, zpětně pomáhá vytvářet estetické vnímání a je samozřejmou součástí života. Prostřednictvím architektury k nám přichází také informace o technologické vyspělosti civilizace. V přednáškovém cyklu se pokusíme o historický přehled, jakým způsobem se formovala architektura, aby sloužila potřebám a zájmům člověka.
Ať už přijdeme kamkoliv, měli bychom otevřít oči, pozorně se dívat o čem vypráví místo, kam jsme přijeli. Co vypráví lidská obydlí, domy, kostely, město, veřejný prostor – náměstí, jaká je atmosféra místa, jaké zajímavosti nás upoutají. Možná se nám svět objeví v nové, nevšední poloze.


Přednášky

Úterý 16. ledna 2024 od 17.00 hodin
Stavitelé chrámů (vývoj sakrální architektury od pravěku k dnešku)
Sakrální stavby, jaký byl jejich smysl, poslání a vývoj. Proměny sakrálních staveb v souvislosti se změnami náboženství a eticko-estetickými normami ve společnosti. Charakteristické prvky jednotlivých stavebních slohů v minulých staletích.
Lektor: Mgr. Petr Bahník

Úterý 20. února 2024 od 17.00 hodin
Středověké město a jeho časová proměna
Jak se utvářelo a čím se vyznačovalo středověké město, se dozvíme na přednášce. Podobně se budeme zabývat podrobně strukturou městských domů a obydlí. Součástí bude i objasnění slohového vývoje v období raného a vrcholného středověku, od slohu románského ke gotice, rané, vrcholné a pozdní.
Lektorka: Ing. arch. Eva Volfová

Úterý 19. března 2024 od 17.00 hodin
Z důvodu nemoci se březnová přednáška paní Šárky Těšíkové přesouvá na květen a 19. března 2024 od 17 hodin si poslechneme přednášku Ing. Milana Petráka na téma Vizuální smog ve městě a krajině, která se měla uskutečnit v květnu 2024. Děkujeme za pochopení.

Architektura 19. století: Život a dílo architekta Antonína V. Barvitia (1823 - 1901)
Základní proměnu společnosti přinesla tzv. průmyslová revoluce. České země procházejí národním obrozením. Obnovuje se hospodářství, politický a kulturní život. Za této situace vzniká řada kulturních novostaveb prezentující instituce a spolky. V letošním roce si připomínáme 200. let od narození význačného představitele neorenesanční architektury, Antonína V. Barvitia. Ohlédneme se krátce za dílem tohoto významného architekta. Zmíníme se i o dalších význačných architektech té doby a jejich nejvýznačnějších stavbách.
Lektorka: Šárka Těšíková

Úterý 16. dubna 2024 od 17 hodin
Architektura a městský urbanismus 20. století

V přednášce se budeme věnovat celé šíři architektonického směřování a městského urbanismu na českém/československém území uvedeného století. Seznámíme se stavebními styly předchozích etap a budeme se věnovat také novým moderním a experimentálním trendům. Představíme si české i zahraniční architekty, kteří realizovali jednotlivé stavby, ale i rozsáhlejší projekty. Součástí přednášky bude také poválečná architektura na našem území, stavba panelových sídlišť, jako určitý fenomén doby. Nepomineme ani umělecká díla pro architekturu druhé poloviny dvacátého století.
Lektorka: Mgr. Petr Bahník

Úterý 21. května 2024 od 17 hodin
Vizuální smog ve městě a krajině

Budeme hovořit o reklamě a jejím zneužívání ve městech, obcích, krajině, znehodnocování architektury i psychologickém dopadu na člověka. Jak se mění originalita měst. Problematika nastavení pravidel pro reklamu. Jakým způsobem lze chránit naše kulturní dědictví. Budeme se zabývat otázkou, jestli nám všem záleží, v jakém prostředí žijeme.
Lektor: Ing. Milan Petrák

Úterý 25. června 2024 od 17 hodin
Poselství uměleckého díla ve veřejném prostoru
Sochy i další formy sochařského díla byly vždy součástí architektonického projektu. Sochy měly a nesly určité poslání, ať už to bylo připomenutí mimořádné události, oslava hrdiny, výjimečné osobnosti nebo vyjádřením prosby za ochranu před morem či poděkování za uzdravení. Nebo jako symbolický estetický doplněk architektonického díla. Umístění soch bylo vždy velmi důležité, většinou v centru města, obce - protože socha dávala smysl a význam místu. V krajině byla socha třeba poutním místem. Budeme hovořit o vnímání sochařských děl, jejich časové proměně. Dozvíme se také, jak probíhá návrh a realizace od zhotovení sochy až po její umístění v prostoru.
Lektor: Mgr. Dalibor Blažek

Na setkání se těší Klub cesty za poznáním


  Zavřít